Banner
Uw Parter in gezondheid
Naturotheek
Luzerne
Beernem

Hemelwater bij de Ari�rs, jeugdbron bij de Chinezen, heilig water in Madagaskar, goddelijk water bij Inca’s en nierwater bij de Azteken. Dat zuiver water de bron van alle leven is, is al sinds het begin der tijden gekend. Maar waar kunnen we ons de dag van vandaag, nu de verzuring en vervuiling ook de verste uithoeken van de planeet bereikt heeft, nog laven aan �cht zuiver water?

Over ongeveer heel de planeet is de atmosfeer zodanig vervuild dat het regenwater, – normaal gezien d� bron van zuiver, levend water bij uitstek -, helaas niet meer drinkbaar is. En dat in de ge�ndustrialiseerde landen ook het oppervlakte- en grondwater zwaar verontreinigd zijn, is algemeen geweten.

Water pollutie spectrum

Enkel water uit diepe bronnen van uitzonderlijke zuiverheid kan nog dienst doen als drinkwater � maar dan ook alleen voor wie het rechtstreeks uit de bron kan drinken. Eens bewerkt, gefilterd, gebotteld, en langdurig opgeslagen in magazijnen en winkels (dikwijls in plastic flessen en containers) heeft het al zijn vitaliteit en zuiverend vermogen verloren. Het flessenwater dat uiteindelijk in de huiskamer terechtkomt, is slechts een tweede-, derde- of vierderangswater, dat eerder een belasting voor het lichaam vormt dan een gezondheidskuur.

En wist u trouwens dat de normen in Belgi� voor flessenwater minder streng zijn dan voor kraantjeswater?

En hoe zit het dan met kraantjeswater? Telkens opnieuw wordt ons in dagbladen, via radio, televisie, webpagina�s enzovoort verzekerd dat er met het kraantjeswater niks mis is, en dat het perfect geschikt is als drinkwater. Daarmee wordt bedoeld dat het nauwgezet gecontroleerd wordt en voldoet aan een hele reeks normen. Hier zijn echter heel wat bedenkingen bij te maken.

Ten eerste worden de drinkwaternormen gehaald door het toevoegen van enorme hoeveelheden chemicali�n aan het water � aan u om te oordelen wat daarvan de effecten op uw gezondheid zijn.
Ten tweede is het maar de halve waarheid dat het kraantjeswater in Belgi� aan de normen voldoet. Het geschikt maken voor consumptie van het zwaar vervuilde Belgische oppervlakte- en grondwater is namelijk voor de drinkwatermaatschappijen een hele klus, en regelmatig moeten zij vaststellen dat zij er gewoonweg niet in slagen.

Ofwel wordt dan de watertoevoer een tijd(je) afgesneden. Dat was bvb. wekenlang het geval in de Luikse gemeente Stavelot in juli 2007 – lees hier het artikel. Maar het gebeurt ook dat het drinkwater, ook al voldoet het niet aan ��n of meerdere normen, gewoonweg verder geleverd wordt. Aan de drinkwatermaatschappijen wordt dan de offici�le toelating gegeven om de normen te overschrijden.
Zo verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2007 bvb. verschillende Ministeri�le Besluiten, waarin aan Belgische drinkwatermaatschappijen toegestaan wordt de parameter �pesticiden� te overschrijden � hoeveel wordt niet eens gepreciseerd. De toelating geldt minstens tot het jaar 2010. Vanzelfsprekend wordt aan dergelijke kunstgrepen zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven.

Ten derde loont het de moeite om zich af te vragen of u het eigenlijk wel eens bent met die normen. Wetenschappers en gezondheidsorganisaties wereldwijd zijn het in ieder geval niet eens over wat een �aanvaardbare� verontreiniging is. De gehanteerde normen lopen van land tot land sterk uiteen. En van verschillende verontreinigingen is ondertussen bekend dat ze ziektes kunnen veroorzaken ook indien ze onder de (Belgische) normen blijven.
Bovendien komen dagelijks nieuwe chemicali�n in omloop, naast de tienduizenden die nu al in het milieu verspreid zijn. Normen bestaan er nog niet voor. En hun effecten op de gezondheid zullen we pas kennen over vele jaren. Daarbij, nu de mogelijkheid bestaat om in de huiskamer volledig zuiver water te produceren, is eigenlijk geen enkele verontreiniging nog �aanvaardbaar�.

Waarom voor open distillatie kiezen?

Filter methode vergelijking

PureWater is erin geslaagd om het proces van verdamping en condensatie, de watercyclus die in de natuur onophoudelijk voltrokken wordt, ook in de huiskamer na te bootsen. Het resultaat is water van een onge�venaarde zuiverheid (750.000 Ohm), met een ideale zuurtegraad (6,9pH) en een krachtige reducerende werking.

Onafhankelijk van watertemperatuur of -druk, zuurte- of hardheidsgraad en zonder waterverspilling (bij omgekeerde osmose bijvoorbeeld wordt slechts ongeveer 1/4 van het toegevoerde water uiteindelijk gebruikt) is dit het enige systeem dat constant het zuiverste drinkwater kan leveren dat er is, zowel op organisch, anorganisch, bacterieel als radio-actief gebied, zonder vervanging van dure membranen met slechts een minimum aan onderhoud.

Elke dag nieuw, vers drinkwater voor uw gezin, aquarium� geen enkele filter die het beter kan.

PureWater is al sinds 1968 actief en m��r dan 90% van de ondertussen verkochte toestellen zijn nu nog steeds dagdagelijks in gebruik, 1001 tevreden klanten.

PureWater heeft 20 jaar ervaring in Belgi� met mogelijkheid tot naverkoopdienst.

“Improving the quality of life through the quality of water”®

Gekozen als exclusief verdeler van de publicities van prof. Jean Claude Vincent

Stichter van het B.E., voorzitter voor het leven van de internationale maatschappij van de bio-eletronica Vincent.
17 Juni 1986 Marsat, B.P. 79
63202 RIOM C�dex

 

Open distillatie versus gesloten distillatie

Er wordt dikwijls beweerd dat gedistilleerd water ondrinkbaar is. En terecht – maar dan alleen wat betreft gesloten distillatie – niet de open distillatie in PureWater distilleer toestellen. Kunstmatig gedistilleerd water in een gesloten systeem is in inderdaad af te raden als drinkwater. Want bij een gesloten distillatie wordt het kosmische element uit het oog verloren: de schadelijke chloor- en andere gassen kunnen niet ontsnappen, en de levensnoodzakelijke zuurstof wordt niet toegelaten in de dampfase.

Open distillatie echter, de technologie die door PureWater gebruikt wordt, laat alle schadelijke gassen via speciaal daartoe voorziene ventielen ontsnappen, en laat de zuivere waterdamp alle nodige zuurstof opnemen. Open distillatie voorziet in het zuiverste drinkwater dat u kunt bekomen, perfect zuurstofgedoseerd en ontdaan van alle schadelijke gassen en verontreinigingen.

Voedsel & Pure water pyramide

Open gedistilleerd water is alleen maar water (H2O), zuiver leeg water, dat niet belast is met onzuiverheden. U maakt elke dag opnieuw vers, zuiver, zuurstofrijk drinkwater, zodat het zijn vitaliteit en zuiverend vermogen niet verliest door maandenlange opslag in flessen of containers. Daarom kan het een ontelbaar aantal bindingen maken met de gifstoffen in het lichaam en deze via lymfevocht afvoeren naar de nieren en de longen om vervolgens uitgescheiden te worden. Daarom mag de water molecule niet reeds belast zijn met tal van onzuiverheden die in suspensie zijn. Het dagelijks gebruiken van open gedistilleerd water om te drinken en te koken is als een constante reinigingskuur die uw lichaam regenereert en helpt zich te ontdoen van alle ballast en opgestapeld gif.

Water is het meest universeel oplosmiddel. Zelfs al filter je alle moleculen eruit toch blijven de energetische fijnstoffelijke trillingen die het ziektebeeld vormen van die stoffen, opgeslagen in het geheugen van water. “principe van de homeopathie”

Mineralen

Berooft zuiver water ons lichaam niet van bruikbare mineralen zoals soms beweerd wordt? Neen, want ons lichaam geeft aan het water geen mineralen af zolang het deze zelf kan gebruiken. Na een verkwikkend bad bvb. drijven enkel de onzuiverheden en dode cellen op het water. Mineralen worden er echter niet in opgelost. Pas in extreme omstandigheden, namelijk na m��r dan 3 weken enkel zuiver water drinken zonder te eten, worden mineralen aan het lichaam onttrokken.

Tal van pure-water klanten gebruiken gedistilleerd water voor hun aquarium, nochtans is er nog geen enkele melding geweest van vissen die ontbonden werden ten gevolge van gedistilleerd water.

Trouwens, wie toch �mineraalwater� wil drinken, kan gewoon een snuifje ongeraffineerd zeezout of kelppoeder (zeewierpoeder) oplossen in zijn gedistilleerd water. 1/8 van een theelepeltje per 3-4 liter gedistilleerd water voorziet het van meer dan 60 verschillende mineralen en spoorelementen, zonder zoute smaak. Zo heeft u �cht �mineraalwater� in huis: enkel water en mineralen, zonder verontreinigingen en onzuiverheden.

Nochtans is het niet nodig om mineraalwater te drinken, dit enkel omwille van het grondbeginsel van de hydrologie die dat specifieert dat de mens een heterotroof wezen is en de plant een autotroof, een gegeven dat velen ontgaan is!
Niemand onttrekt zijn mineralen rechtstreeks uit de aarde om aan zijn behoeften te voldoen, hoewel een gezonde bodem er vol van zit. Hetzelfde geldt voor de mineralen in water: voor zover ze van anorganische oorsprong zijn, worden ze niet of zeer slecht opgenomen door het lichaam, integendeel zelfs: ze vormen een onnodige ballast die uitgescheiden moet worden en de nieren en andere organen overmatig belast.

Anorganische verbindingen, zoals de meeste mineralen die in water of in de bodem voorkomen, kan de mens namelijk zelf niet assimileren. Daarvoor is eerst de tussenkomst van planten en/of andere levende organismen nodig, die ze omzetten in organische verbindingen. Slechts deze organische verbindingen kunnen op hun beurt door het menselijk lichaam opgenomen worden. Calcium bvb. wordt door het lichaam opgenomen in verbinding met fosfor. Dat kunnen enkel groenten, fruit, noten, vlees-, vis- en melkproducten ons leveren. Alle andere calcium is enkel nuttig voor de stukadoor. Ijzer wordt door het lichaam opgenomen in de vorm van hemoglobine (uit lever of spinazie bvb.), alle andere vormen zijn enkel nuttig voor de metaalindustrie en werken in het lichaam als gifstoffen.

Mineralen zijn dus inderdaad levensnoodzakelijk, maar worden door de mens uit organische voedingsstoffen gehaald, en niet rechtsreeks uit het water of de aarde.

Sommige mineralen zijn in anorganische vorm zelfs (geno)toxisch, terwijl ze in organische vorm levensnoodzakelijk zijn. Dat geldt o.a. voor nikkel, chroom, selenium, arseen, ijzer, fluor, chloride, en kobalt. Anorganische mineralen worden afgezet in de weefsels van organen, gewrichten, beenderen en bloedsomloop. Zij leiden tot nierstenen, galstenen, verkalking van de hersenen, artritis en hartziekten. Door cholesterol en vetten in de bloedvaten gebonden vormen ze een dikke betonachtige laag die de �verharding van de bloedvaten� veroorzaakt. Ze verstoppen letterlijk het lichaam en het bloedvatenstelsel.

Energetisch water of het water waar alle leven uit ontstaan is en nog zelden te vinden is op onze planeet en daarbuiten, sprekende van het oerwater onder de ijspolen of de bronnen van de Ganges of het zuivere lichaamsvocht van een pasgeborene of ook nog het Lourdes water, worden in de volksmond als levend water genoemd met bijzondere eigenschappen.

Naar mate deze zuivere bronnen zeldzamer werden bleven nog enkele bronnen over waarvan er ieder jaar her en der als niet meer drinkbaar worden verklaart. Van die bronnen en de nog resterende dacht men dat de �leven gevende eigenschappen� toe te schrijven waren aan de chemische (mineralen) samenstelling . Echter wel zonder zich bewust te zijn van de link tussen die chemische componenten en de schadelijke impact ervan.

Water clusters

De Oostenrijker Victor Schouberger distantieerde zich van het idee dat het levendgevend effect het gevolg zou zijn van de chemische samenstelling .Hij zag dat water zich in 2 toestanden kon bevinden: dood of levend. In zijn onderzoek ontdekte hij dat het de �fysische staat� en de geografische omgeving bepalend was of water levend of dood was. Hij toonde aan dat levend water m��r energie had dan dood water.

Geinspireerd door het gegeven dat er een verband was tussen de fysische structuur van water en zijn� leven gevende eigenschappen� werd verder wetenschappelijk onderzocht door Dr. Lorenson .Hij toonde aan dat water zich fysisch in 2 structurele toestanden kon bevinden terwijl het chemisch onveranderd bleef. E�n van die toestanden is deze waarbij de moleculen zich rand om rand structureren op een chaotische wijze . In deze structuur bevinden zich vrijwel alle waters die we consumeren, inclusief gefilterd en gedistilleerd water.

In de andere fysische structuur, benoemd als CLUSTERED water, bevinden de watermoleculen zich in een georganiseerde ringvormige hexagonale structuur .In deze toestand is water LEVEND, en kan hierdoor het metabolisme en lichaamsfuncties effici�nter doen verlopen, zowel om de cel te voeden als te ontgiften, alsook hierdoor de onderlinge en intracelluaire celcommunicatie te optimaliseren. Je zou het kunnen vergelijken met chaotische lichtgolven en die van de georganiseerde straal van een laserlicht,waarvan het licht van de laser straal veel krachtiger is .(Zie ook de studie van Albert Fritz Popp over biofotonen )

E�n van de eigenschappen van geclusterd water is dat het energetisch zeer onstabiel is . Van zodra men dit water uit de fysisch � geografische omgeving ,die de ringvormen creerde ,weg haalt ,verliest het zijn clusterstructuur. Alhoewel er nog zulke bronnen bestaan ,zijn ze zeldzaam, en is het totaal zinloos om deze in flessen te bottelen .Bij de tijd dat ze in de winkelrekken staan, is alle hexagonale structuuur verdwenen. DIT is de reden waarom men bronwater wel degelijk aan de bron zelf dient te drinken.

Een andere eigenschap van geclusterd water is namelijk dat het bij een bepaalde temperatuur zijn structuur verder �communiceert� naar een grotere watermassa. Door een theelepel � geclusterd � water toe te voegen aan ��n liter gedistilleerd water en deze in de koelkast te zetten, zal na verloop van enkele uren de gehele liter veranderd zijn in geclusterd water met hexagonale structuur. Je kunt het vergelijken met de bereiding van yoghurt, waarbij men een theelepel levende yoghurtculturen ( ferment ) bij een liter melk voegt en dit bij een welbepaalde temperatuur. Deze wijze van structuurcommunicatie is het meest doeltreffend, wanneer het wordt toegepast met gedistilleerd water, dit in vergelijking met enig ander water. Daar ons lichaam gedeeltelijk zijn drinkwater omzet in geclusterd water, maakt dat dit veel eenvoudiger wordt voor ons lichaam door enkel gedistilleerd water te drinken.

Water clusters

Anderzijds wordt het energetische van een materie ( lees : verdichte energie ) uitgedrukt in eenheden BOVIS ( uitvinder Andre Bovis ). Zoals de kleuren heeft ook iedere materie zijn eigen trillingsgetal in het lichtspectrum. De meetmethode wordt uitgevoerd aan de hand van een Bovis � Biometer en wordt via een pendel of trilantenne bepaald.

Zoals in de natuur worden in de dampfase van het distillatieproces de waterclusters structuurloos en het geheugen uitgewist van al zijn negatieve frequenties, alvorens zich te condenseren tot een juveniele waterdruppel. Zoals in de prille embryonale fase , is water in deze kiem-fase erg open en vatbaar voor invloeden van buitenaf. Dit maakt dat zulk zuiver water zich uitstekend leent tot het energetisch proces welke het ondergaat in zijn wervelende en imploserende zoektocht naar de monding van de bron. Vanuit de baarmoeder van de aarde is het water gerijpt en gestructureerd tot fragiele waterclusters.

Om t�wille van de elektromagnetische sensibiliteit, wordt het gedistilleerd water van Pure-Water� rechtstreeks in een gesloten opslagtank opgevangen, welke vervaardigd is uit hoogwaardig edelstaal. Deze werkt als een kooi van Faraday waardoor het water afgeschermd wordt van exogene elektrische en magnetische straling. Glas heeft ook een stralingwerende eigenschap ,maar in mindere mate.

Deze parel van een druppel, een teth�ader in kristal vorm, bezit hierdoor de hoogste potentie om te energetiseren, te structureren en gericht te informeren. Bijvoorbeeld voor de aanmaak van homeopatische verdunningen ,bachbloesems, gemmo ,spagyriek enz �, waarbij toevoeging van alcoholdistillaten de informatie verder etherisch verfijnd naar een fijnstoffelijke frequentie. Op dit niveau geschiedt ook de informatieoverdracht van de intentie ,door zang of gebed waarbij gebruik wordt gemaakt van repetitieve alfa frequenties ( of de Shuman resonante frequentie van 8 Hz) om alzo in resonantie ( di-harmonie)te komen met het aards ,magnetisch trillingsveld. Toevallig dat we net op deze frequentie het bewustzijnsniveau bereiken waarop we veel meer verbonden zijn met iedereen.

Ik heb onlangs het voorrecht gehad om Dr. Emoto Masuru te bevragen over de energetische aspecten van gedistilleerd water. Om een half uur durend gesprek in ��n zin te formuleren �Especially distilled water should be consumed with an intention �. Het rapport zal later geupdate worden .

LEEG water of gedistilleerd water is het meest geschikte water om via osmotische druk en zwaartekracht de cel te voorzien van voedingstoffen en een diepgaande reiniging te bekomen tot in de kern van onze cellen. Wanneer het lichaam op bepaalde ( ongewenste ) plaatsen vocht begint op te houden weet men dat de osmotische druk verstoord is .Door nog meer water te drinken wordt de verstoring exponentieler . Dit verstoord mechanisme kan enkel hersteld worden door � zuiver water te drinken �. Water zelf is het beste ontwateringsmiddel, aldus Dr. O. Hanisch. Onder � osmotische druk � verstaan we het volgende : Een niet verzadigde vloeistof zuigt uit een verzadigde vloeistof tot er gelijke druk in beide vloeistoffen ontstaat. Deze osmotische drukverval zorgt er voor dat voedingstoffen door de celmembraam de cel in gaan. Ook werd er aangetoond dat na reinigingskuren met gedistilleerd water een significante verbetering in de leucocythos ( het magnetisch veld of de elektromagnetische sfeer ) werd bekomen in de witte en rode bloedlichaampjes . Met deze spreekt men echt van verjonging.

Bronnen:

 • Aman Kanwar , Director of the Freshwater Company
 • Dr. Lorenson � Phd. In Nutritional Biochemestry � “ROD Water Information”
 • Up-to-Date Food Processing ( Japan ) July 1989
 • Victor Schauberger � “Living Water” By Olaf Alexandersson November 1995
 

Therapie�n en tips

 • Stockeer uw zuiver water steeds in glas : niet alleen omdat water de negatieve resonanties opneemt van plastiek, ook omdat glas gedeeltelijk bescherming biedt tegen elektromagnetische straling uit de omgeving ( glas is een bekomen kristallenstructuur uit kwartsen )
 • Dagdagelijkse verversing van uw isotonisch lichaamsvocht is de sleutel tot lang leven. Wanneer we dit proces gaan versnellen door dieet en zuiveringskuren, kan ons lichaam in de problemen komen doordat het niet tijdig de afvalstoffen kan verwijderen. Symptonen zoals hoofdpijn ,huiduitslag, jeuk ,zweten en misselijkheid kunnen voorkomen worden door voldoende zuiver water te drinken.
 • drink altijd zuiver water voor uw eten, niet teveel en niet minder dan 10 minuten ervoor om uw maagsappen niet onnodig te verdunnen om zo de restanten van de vorige spijsvertering door te spoelen (bacteri�n, slijmen, enz)
 • Kook uw voeding niet met kraantjes- of flessenwater: de verontreinigingen die zich daarin bevinden concentreren zich in uw kookpot terwijl het zuivere verdampt
 • Ontkalk uw snelkoker of koffiezetmachine eens en voorgoed en gebruik vanaf nu enkel PureWater gedistilleerd water: uw toestellen blijven als nieuw, zonder de minste aanslag, ook na jaren dagelijks gebruik.
 • Bij het langdurig drinken van zuiver water (bvb gedurende 6 weken) kan men meestal een verandering van kleur van de urine vaststellen. Ook de onwelriekende geur getuigt van een sterke ontgiftiging. Deze verschijnselen verminderen of verdwijnen na verloop van tijd – samen de gifstoffen uit uw lichaam.
 • In sommige kuuroorden kan men bron- of thermaal drinken als kuur, maximum gedurende 3 weken en dan wel bij de bron zelf. Water dat vanuit grote diepte opborrelt uit de aard is sterk gereduceerd en rijk aan negatieve elektrische spanning: d� levensspanning. Eens opgeborreld gaat dit door contact met lucht snel verloren, de genezende kracht van ter plaatse gedronken thermaal water berust dus op zijn reducerend vermogen. Bronwaters in flessen echter hebben nog weinig reducerende kracht en zijn zelfs af te raden.
 • Heilmoordranken
  Sinds 30.000 jaar, zo kon men bij onderzoeken vaststellen, verzinken in de modder (moor) van Neydharting bloesems, bloemen, geneeskrachtige kruiden, grasgewassen en andere planten. Ontstaan uit gletsjers van de ijstijd en door intensieve wasdom tot vlakke modder omgevormd, verzamelde zich een uitgelezen veelvoud aan prealpiene vegetatie in het dal van het Neydhartinger bekken (Oostenrijk). Waardevolle stoffen in het moor en het moor extract, (humussubstanties, humuszuren en fulvozuren) oefenen een beschermend effect uit op de slijmvliezen in het maag-darmkanaal en zorgen voor een vitale darmflora. De Heilmoor dranken worden overeenkomstig de richtlijnen van een voorbeeldige bereidingspraktijk voor geneesmiddelen (GMP) respectievelijk het HCAP-Concept conform de stand der wetenschap uit Heilmoor en Heilmoor Swarzwasser (zwart water) vervaardigd. De hygi�nische hoedanigheid wordt door bedrijfsinspecties continu gecontroleerd. Heilmoordrank inwendig en heilmoormodder zijn zeer geschikt ter behandeling van diverse ziekten: geelzucht en galaandoeningen, koortsuitslag, eetlust bevordering, snellere wondheling, onvruchtbaarheid. Voor een groot aantal ervan konden wetenschappelijke bewijzen gevonden worden. Omstreekts 1360 werd hier reeds melding van gemaakt. Opmerking: heilmoor of modder is geen klei. Klei is gemalen rots en is minder geschikt omwille van zijn anorganische bestanddelen.
  Heilmoor producten zijn te verkrijgen in naturotheek Luzerne in de vorm van:
  • modderpakkingen
  • modderbaden
  • modderdranken
  • ook voor huis- en hoevedieren
 

Links

Emoto Masuru

“What the bleep do we know? ” – film uit 2004 over de quantum fysica waarin het zuiverste kristal bekomen werd met open gedistilleerd water

www.whatthebleep.com

Literatuurlijst

Healing with whole Foods, Asian traditions and modern nutrition —  Paul Pitchford, 2002 North Atlantic Books

Not a drop to drink —  Dr. Paul Conn

Special Report A Doctor’s proven new way to conquer rheumatism and arthritis —  James K. Van Vleet, D.C.

Toxicity of heavy metals in the environment —  F.W. Oehme

Chemistry and Industrie —  Mahi Kottegoda

Mineralen en uw gezondheid —  Dr. Len Mervyn

Poison in your drinking glass —  Dr. Roosevelt, Nutrition health Review

Nutrition and cancer, cause and prevention —  American Cancer society

The great water controversy —  Life science, Austin

Calcium nutrition and bone health —  American Journal of clinical nutrition

Colon Cancer —  M. Hill

Het groot vitaminenboek —  Earl Mindell

Human Psychology E.B. —  Babsky

Biochemistry —  Harper

Calciumretention as affected by level of protein and of calcium intake —  Transcript NY Academy of Science

Studies in calcium metabolism —  American Journal of clinical nutrition

Calcium Supplementation —  British medical journal

Calacium requirements in man —  Postgraduate in medical journal

Potential toxicity due to dolomite and bonemeal —  Southern medical journal

Symposium on human calcium requirements —  Journal of the American medical association

Water can undermine your health —  O’Sullivan van woodside

Leidingwater —  H.C. Moolenburgh

Zure Regen, de georganiseerde vernietiging —  Schildermans

Why I drink distilled water —  Dr. Dennisson

Nutrition and fitness —  Colgan Ph. D.

Wasser, das gef�rliche nas —  Bohmer, O.M.D.

Origins of human cancer —  Hutt

Environmental carcinogens —  Krogl, international Agency for research on cancer.

L’eau et la therapeutique —  L.C. Vincent, Ir. ETP-Hydroloog-grondlegger Bio-elektronica prof aan de antropologische school Parijs

La Recherche agronomie —  Dec. ’90

Pesticides, que choisir 260 —  April ’90

Oncologie Supplement, Scientific Foundations —  Sir Thomas Symington, institute of cancer research, prof of pathology, univ. of London —  R.L. Carter, Instituta of cancer research, consultant pathologist London

Fysiologie van de mens —  Prof. Dr. J.A. Bernards —  Prof. Dr. L.N. Bouman

Vreemde stoffen in onze voeding —  Prof. Dr D.L. Massart —  Prof. Dr H. Deelstra —  Prof. Dr P. Daenens —  Prof. Dr C. Van Peteghem

Criteria for Cadmium, E.E.G. Rapport —  R. Lauwerijs

International conference heavy metals in the environment —  A. Jernelov, K. Johansson

Neurobehavioral and neuropsychological effect of lead, —  M. Rutter

Chemie, mens en milieu —  J.W. Copius Peereboom

Environmental problems in medicin —  H.L. Falk

Ongewenst effecten van pharmaca in de zwangerschap —  Nederlandse bibliotheek der geneeskunde, P. Van Damme

Neurobehavioral and neuropsychological effects of lead —  G. Winneke

Cadmium in the environment —  L. Friberg

Acta Cadiologica —  H. Kesteloot